Taalverwerving in de context van echte, betekenisvolle situaties waarin kinderen de hoofdrol spelen

HET AVONTUUR VAN TAAL 🗣️ EN KENNIS 🌍

De Taalmodules openen de deur naar een wereld van kennis, vaardigheden en inzichten die leerlingen voorbereiden op een leven in een geletterde, meertalige en diverse samenleving.

THEMATISCH WERKEN ALS BASIS

De Taalmodules staan voor een wereldgerichte onderwijsaanpak waarin taal en wereldoriëntatie samenkomen. Door de samenhang vergaren leerlingen niet alleen kennis, maar verrijken ze ook hun taalvaardigheid en ontwikkelen ze een dieper begrip. 

De Taalmodules bieden praktische lessen en bronnen voor scholen die streven naar flexibiliteit en thematische samenhang met het taalonderwijs. Het programma is opgedeeld in twee fasen, afgestemd op de nieuwe SLO-indeling met inhoudslijnen en aanbodsdoelen. Zo is duidelijk welke taal- en leerdoelen behandeld moeten worden in de midden- en bovenbouw.

Elke les kan worden gekoppeld aan een wereldoriëntatieonderwerp en een bijbehorende bron, beschikbaar in de Wereldoriëntatie-Biebbox.

Beeld je maar in hoe hun betrokkenheid en motivatie tot grote hoogte stijgen 🚀 omdat ze nieuw opgedane kennis en vaardigheden direct kunnen toepassen bij het onderzoekend en ontwerpend leren.

Mondelinge Taalvaardigheid

Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Lezen

Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Schrijven

Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Taalbeschouwing

Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

MOET IK DAN MET DE LESKRACHTTHEMA'S WERKEN?

De leerkracht heeft de vrijheid om zelf te kiezen welk wereldoriëntatieonderwerp hij/zij aan de les wil koppelen. Dit kan met de Leskrachtthema’s als basis, maar ook met een andere wereldoriëntatie methode of werkwijze.

Webinar Taalmodule: Geen dag zonder taal!

Tijdens de webinar nemen we je mee in de opzet en bouwstenen van de Taalmodule. Natuurlijk laten we ook concrete praktijkvoorbeelden zien en vertellen we je hoe je dit kunt neerzetten in jouw school.