ONDERZOEKEND LEREN

Bij onderzoekend leren spelen naast kennisverwerving het opdoen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en het ontwikkelen van een nieuwsgierige houding een belangrijke rol. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, om vervolgens vanuit interesse, motivatie en betrokkenheid antwoorden te vinden.

7 STAPPEN

De Leskrachtcirkel omvat een procesgerichte aanpak voor onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren. Deze stapsgewijze benadering ondersteunt het opbouwen van een kennisrijk thema, waarbij kinderen niet alleen veel leren maar ook worden geactiveerd om vaardigheden te ontwikkelen en de lesstof betekenisvol toe te passen. De 7 stappen van onderzoekend leren worden benut om de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken en ze te stimuleren tot actief en creatief leren. Zo worden de kinderen aangespoord om kritisch te denken, samen of zelfstandig op zoek te gaan naar informatie, vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle (leer)gebieden van belang zijn. Via aansprekende stripfiguren met bijbehorende instructiefilms, tools en werkbladen wordt het project stapsgewijs opgebouwd met aandacht voor differentiatie, metacognitie en eigenaarschap.   

7 stappen van onderzoeken leren met de Leskracht-cirkel
RODE FASE
ORANJE FASE
GELE FASE
GROENE FASE
BLAUWE FASE
PAARSE FASE
EVALUATIE FASE

EVEN VOORSTELLEN...

DIFFERENTIATIE

Binnen de Leskracht W&T-aanpak leren kinderen vanuit hun mogelijkheden leerstrategieën in te zetten en vaardigheden te ontwikkelen die binnen alle leergebieden van belang zijn. Met gebruik van een stappenplan, een logboek en coöperatieve werkvormen worden de kinderen gestimuleerd om vanuit motivatie aan de slag te gaan met (elkaars) talenten. Zo heeft ieder kind meer kans op succes en ruimte om zich als persoon te ontwikkelen.

De bijbehorende digitale kennisbanken zijn gevuld met informatie binnen de leergebieden van wereldoriëntatie. Om tegemoet te komen aan de verschillende leervoorkeuren van kinderen, zijn er meerdere informatiebronnen per onderwerp opgenomen: films, E-books, teksten, afbeeldingen, games, creatieve opdrachten, websites, animaties, werkbladen, beeldende vorming- en dramalessen, enzovoort.

Biebbox met E-Books BEX

kennisbanken in beeld

Uitleggen kan, maar misschien is zien beter.
STARSbox compleet: gedragdsverwachtingen coöperatief leren

COÖPERATIEF LEREN

Alle randvoorwaarden van coöperatief leren zijn verwerkt in de manier van werken met behulp van gedragsverwachtingen, -regels en werkvormen. Coöperatief leren is een manier van werken met het accent op samenwerken in kleine groepjes. Coöperatief leren leidt tot significant betere leerprestaties, mits er aan de randvoorwaarden wordt voldaan.
 1. Klassenmanagement gericht op routines met regels en afspraken
 2. Positieve wederzijdse afhankelijkheid en rolwisselingen
 3. Individuele verantwoordelijkheid en groepsverantwoordelijkheid
 4. Werkvormen gericht op directe interactie tussen kinderen die onderling verschillen
 5. Samenwerkingsvaardigheden
 6. Evaluatie bij het groepsproces

GROEPSOVERSTIJGEND

Steeds meer scholen kiezen voor een vorm van groeps- of klasoverstijgend werken, zoals unit-onderwijs of het werken met stamgroepen. De werkwijze van Leskracht is ontwikkeld vanuit het Jenaplanonderwijs en is hierdoor uitermate geschikt voor groepsoverstijgend werken, door:
 • Schoolbrede thema’s (zie thematisch werken)
 • Differentiatiemogelijkheden
 • Integratie randvoorwaarden coöperatief leren
 • Makkelijk schakelen tussen bouwen binnen kennisbank
 • Overlapping in leerlijnen van groep 5/6
Groepsoverstijgend werken bij onderzoekend leren
Thematisch werken - Wetenschap en techniek - Natuurkrachten

THEMATISCH WERKEN

Binnen de zes schoolbrede thema’s werken kinderen in samenhang aan de tussenleerdoelen van ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Ieder schoolbreed thema kent drie subthema’s, die ieder jaar wisselen. Dit betekent dat de aangeboden leerinhouden over twee (kleuters) of drie leerjaren (midden- en bovenbouw) onderverdeeld zijn en daarmee is de Leskracht-aanpak volledig kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie.